Raspisan je javni poziv za sufinansiranje kamata kratkoročnih poljoprivrednih kredita, kao i javni poziv za regresiranje reproduktivnog materijala (veštačko osemenjavanje krava i junica) na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini.

Za obe vrste subvencija, opredeljena su sredstvau iznosu od po 4.000.000,00 dinara. Cilj dodele ovih sredstava je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Grada Požarevca.
Podsticaj sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kreditaobuhvata podršku poljoprivrednim gazdinstvima za lakši pristup korišćenju kratkoročnih dinarskih kreditasufinansiranjem kamate ili deo kamate, i isplatom podsticaja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva.
Potpisani kreditni ugovori sa poslovnom bankom odobravaće se od 01. januara pa do utroška raspoloživih sredstava, zaključno do 31. oktobra 2017. godine.Kratkoročni krediti se odobravaju na period od godinu dana i jedan korisnik može koristiti samo jednu subvencionisanu kreditnu liniju po vrsti kredita koja može obuhvatati više namena.Podsticaj može biti najviše do 12% kamate u iznosu od 100.000,00 dinara, s tim da korisnik kredita čija je kamata veća od navedene vrednosti mora preostali iznos troškova sam snositi.
Pravo na sufinansiranje kamate se može ostvariti za realizaciju tekućih sezonskih aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji,odnosno obrtna sredstva – za nabavku repromaterijala(semenska roba,rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu, stočnahrana i drugo), nabavku priplodnih grla, grla za tov, rojeva i matica pčela, nabavku nove mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju i nabavku opreme za preradu, čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda.
Uslovi za odobrenje podsticajnihsredstavasu:
– dajedostavljenurednopopunjenobrazaczahtevazaostvarivanjepravanapodsticaje,
-dajeizvršenaregistracija (obnova) poljoprivrednoggazdinstva u 2017. godini,
– dapodnosilaczahtevaimaprebivalištenateritoriji GradaPožarevca,
– dajepodnosilaczahtevanosilacregistrovanogpoljoprivrednoggazdinstva,
– da je sklopljen Ugovor sa poslovnom bankom o odobrenom dinarskom kreditu za period otplate od najviše godinu dana u 2017. godini, zaključen u periodu od 01.01.2017. godine do utroška sredstava ili zatvaranja Javnog poziva na dan 31.10.2017. godine,
-da je otvoren namenski račun poljoprivrednog gazdinstva,
– da nisu korišćena sredstva/podsticaj po nekom drugom osnovu, odnosno nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja i
-da poljoprivredno gazdinstvo nema dospelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Požarevcu, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja i kredita.

Uslovi za isplatu podsticajnih sredstava:
Korisnik podsticaja u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o sufinansiranju kamate, dobiće isplatu podsticaja na svoj namenski račun.

Potrebnadokumentacija:
1. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kojem je potrebno navesti za koju namenu se koriste sredstva odobrenog kredita;
2. Fotokopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu;
3. Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
4. Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
5. Overena kopija Ugovora sa poslovnom bankom o odobrenom dinarskom kreditu sa periodom otplate od najviše godinu dana iz 2017. godine i
6. Potpisana izjava da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilaca dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:
NE OTVARATI – JAVNI POZIVSUFINANSIRANjA KAMATE KRATKOROČNIH POLjOPRIVREDNIH KREDITA IZ 2017. GODINE, poštom naadresu: GradPožarevac, ulicaDrinskabroj 2, 12000 Požarevacililično predajom u pisarnici, kancelarijabroj 9, zgrada Gradske uprave GradaPožarevca.
Podsticajempodrške poljoprivrednim gazdinstvima za regresiranjereproduktivnog materijala (veštačko osemenjavanje) se ostvarujepopravljanje rasnog sastava goveda u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta mleka i mesa kod komercijalnih proizvođača.
Regresiranjem su obuhvaćena poljoprivredna gazdinstva koja poseduju minimum 2 (dva) priplodna grla.  Regresiraju se troškovi zaveštačko osemenjavanje, u iznosu do 4.000,00 dinara po dozi. Pravo na regres ostvaruju gazdinstva koja poseduju minimum 2 priplodna grla, odnosno 4 doze do 16.000,00 dinara.

Uslovi za odobrenje podsticajnihsredstavasu:
-korisnik ima prebivalište i proizvodnju na teritoriji Grada Požarevca
-korisnik ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u 2017. godini, sa aktivnim statusom
-da nisu korišćena sredstva/podsticaj po nekom drugom osnovu, odnosno nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja i
-da poljoprivredno gazdinstvo nema dospelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Požarevcu, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja i kredita.

Uslovi za isplatu podsticajnih sredstava:
Korisnik podsticaja u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o regresiranju reproduktivnog materijala, dobiće isplatu na svoj namenski račun.

Potrebnadokumentacija:
1.    Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres;
2.    Fotokopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu;
3.    Fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
4.    Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
5.    Fotokopija pasoša za goveda;
6.    Fotokopija kartona za veštačko osemenjavanje krava i junica, izdat od strane ovlašćenog izvršioca veštačkog osemenjavanja;
7.    Potpisana izjava da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

Prijavu sa svim navedenim dokazima podnosilaca dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:
NE OTVARATI – JAVNI POZIVza Regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjavanje krava i junica)  na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godinipoštom naadresu: GradPožarevac, ulicaDrinskabroj 2, 12000 Požarevac, ililično predajom u pisarnici, kancelarijabroj 9, zgradaGradske uprave GradaPožarevca.

Obrazacprijava za podsticaje možetepreuzeti u pisarniciGradske uprave GradaPožarevca ili sa sajta Grada Požarevca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Detaljan tekst Javnog poziva je objavljen u lokalnomlistu „Rečnaroda“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, Mesnim kancelarijama i na veb strani Grada Požarevcawww.pozarevac.rs.

KOMENTARIŠI