Foto: APR

Od srede, 31. januara je omogućen rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu, kojoj se pristupa putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Na internet stranici Agencije, u Registru finansijskih izveštaja, ažurirane su informacije za sve vrste zahteva koji se mogu dostaviti putem aplikacije, kao i dokumentacija koja je propisana za svaku vrstu zahteva. Agencija je objavila pojedinačna korisnička uputstva u vezi sa Evidencijom obveznika, sa dostavljanjem izjave o neaktivnosti, redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i drugih vrsta finansijskih izveštaja i pripadajuće dokumentacije i njihovom zamenom, kao i sa dostavljanjem posebnih zahteva obveznika.

Na sajtu APR-a je objavljeno tehničko uputstvo za korišćenje Aplikacije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije, za potpisivanje zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom ili sertifikatom u klaudu i instrukcije za plaćanje naknade za javno objavljivanje.

Takođe, objavljene su i informacije u vezi zakonskih rokova za dostavljanje izveštaja, naknade za obradu i objavljivanje izveštaja, obima finansijskog izveštaja i pravila njihove računsko-logičke kontrole, načina razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina, primene računovodstvene regulative i načina utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije.

Pušten je u rad i eksterni portal „Ažuriranje Evidencije obveznika“, u okviru PIS Agencije, putem kojeg obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja mogu da dostave reklamacije, ukoliko podaci u toj evidenciji nisu ažurni. Putem tog portala se na gotovo istovetan način vrši i prijava/odjava preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo i čiji se podaci vode u registrima i evidencijama Agencije, ili kojima raspolaže Agencija.

Više o novom načinu ažuriranja Evidencije obveznika i novinama u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu, možete pronaći na sajtu Agencije.
Pre sastavljanja i dostavljanja zahteva, obveznici obavezno treba da provere ažurnost podataka u Evidenciji obveznika, a preduzetnici koji su u 2023. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva treba da se prijave u tu evidenciju.

obveznicifi@apr.gov.rs- za pojašnjenja u vezi dostavljanja reklamacija radi ažuriranja podataka u Evidenciji obveznika, putem eksternog portala;

sd@apr.gov.rs- za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa pristupom PIS Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;

finizvestaji@apr.gov.rs-za pojašnjenje svih drugih pitanja sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

KOMENTARIŠI