Bezbednosni program za mlade

Bezbednosni program za mlade

Udruženje građana „Šansa“ uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u periodu od septembra 2016. godine do februara 2017. godine realizovalo je Projekat pod nazivom „Bezbednosni program za mlade“- uvođenje programa za bezbednost mladih u Braničevskom okrugu i održivost uspostavljenog programa. Ukupna vrednost projekta iznosi 1.021.800,00 dinara.

Cilj projekta je podizanje svesti mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao i stvaranje zdrave bezbednosne kulture kod mladih kroz uvođenje kontinuiranih usluga i preventivnih programa, sprovođenje socijalne rehabilitacije i reintegracije mladih koji su počinioci krivičnih dela i prekršaja na teritoriji Braničevskog okruga.

Glavna aktivnost ovog program predviđao je realizaciju serije radionica zasnovanih na osnovnim principima interaktivnog učenja sa sledećim temama: Teorijski koncept- bezbedonosni izazovi, rizici, pretnje i bezbedonosna kultura, Bolesti zavisnosti, Bezbedonosni rizici u saobraćaju, Polno i rizično seksualno ponašanje, Nasilje i nasilničko ponašanje, Internet i rizici, Trgovina ljudima i eksploatacija, Sekte, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Vanredne i krizne situacije, Ekologija i ekološka kultura, Građanska i politička odgovornost. Radionice su organizovane od strane stručnih lica Sociorehabilitacionog kluba za mlade i ostalih organizatora iz lokalne zajednice. Mladi koji su u riziku i u sukobu sa zakonom( ukupno 15), korisnici Projekta, aktivnim učešćem ojačali su svoje kapacitete za izlazak iz rizičnih situacija. Kvalitet programa jesu i obučeni i osposobljeni omladinski lideri (ukupno 14) koji će dalje u zajednici promovisati humane vrednosti i time podizati bezbedonosnu kulturu kod mladih. Tokom sprovođenja projekta realizovane su 14 radionica vršnjačke edukacije po srednjim školama na teritoriji Grada Požarevca, na kome je ukupno učestvovalo preko 350 učenika, mladih od 15 do 19 godina.

Projekat u okviru svoje implementacije, kao jednu od ključnih aktivnosti takođe je prepoznao istraživae percepcije mladih o bezbedonosnim izazovima, rizicima i pretnjama, koje je uključivalo i realizaciju fokus grupe sa mladima sa temom potrebe i stanja bezbednosne kulture mladih u lokalnoj zajednici.

Udruženje građana „Šansa“ će kroz proces aktivnih konsultacija sa relevantnim stejkholderima i na taj način uspostavljena održiva mreža podrške, kontinuirane usluge i preventivne programe koji se tiču podizanja bezbednosne kulture mladih na teritoriji Braničevskog okruga.

U decembru mesecu realizovan je i Trening „Uspostavljanje servisa usluge u lokalnoj zajednici sa fokusom na bezbednosni program za mlade“ na kome su učešće uzeli predstavnici relevantnih stejkholdera sa lokala.

Na samom kraju, značajan produkt realizacije Projekta jeste i izrada Vodiča za implementaciju programa bezbednosne kulture koji će biti dostupan svim zainteresovanim stranama na primenu i korišćenje, sve zarad kreiranje što bezbednijeg okruženja za mlade u našoj lokalnoj sredini, kao i sveukupnog povećanja stepena bezbednosti svih građana.

KOMENTARIŠI