Grad Požarevac objavio uputstva i način prijave štete koja je nastala u...

Grad Požarevac objavio uputstva i način prijave štete koja je nastala u julskom nevremenu

Pozivaju se vlasnici objekata, upravnici stambenih zajednica na teritoriji Grada Požarevca, kao i direktori preduzeća i ustanova, koji su pretrpeli štetu na stambenim objektima, stambenim zajednicama i objektima javne namene na teritoriji Grada Požarevca usled elementarnih nepogoda u julu 2023. godine (olujnog vetra i kiše), da štetu prijave najkasnije do 11. septembra 2023. godine.

Uslov za prijavu štete na objektima je da je isti oštećen usled jakog olujnog vetra, grada i kiše u julu mesecu 2023. godine, da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi, da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način, da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode, kao i da su ispunjeni drugi uslovi u skladu sa zakonom.

Prijava štete koja se odnosi na pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu, neće biti razmatrana od strane nadležne Komisije.

Takođe, oštećenja koja spadaju u tekuće održavanje neće biti razmatrana.

Prijava se podnosi pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca ili poštom na obrascu u prilogu na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2. Požarevac, sa naznakom: “Za prijavu štete usled elementarnih nepogoda”, a uz prijavu štete se obavezno dostavlja adresa vlasnika. odnosno podnosioca, kontakt podaci-puna adresa i telefon, dokaz o vlasništvu za objekat (za stambene objekte i stambene zajednice) i fotografije o šteti u boji.

Prijave upućene nakon propisanog roka, neće biti razmatrane od strane nadležne Komisije.

Kontakt:
Služba za vanredne situacije i poslove odbrane

064/8918-160
012/539-781
nlukic@pozarevac.rs

KOMENTARIŠI