Foto: Urban City // B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca oglasilo je javni konkurs za popunjavanje radnog mesta – zamenik načelnika Gradske uprave.

Radno mesto je predviđeno na 5 godina.

Uslovi za kandidata

– da je punoletan državljanin Republike Srbije;

– stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama,
master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

– položen državni stručni ispit;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

– da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– da učesniku Konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Rok za prijavu je 15 dana počevši od 13. oktobra.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja OVDE.

KOMENTARIŠI