Javno nadmetanje radi davanja u zakup drvenih platformi

Javno nadmetanje radi davanja u zakup drvenih platformi

Na osnovu Odluke od 05.03.2019. godine Predsednika opštine Veliko Gradište, Komisija za zakup opštine Veliko Gradište, objavila je prvo JAVNO NADMETANjE RADI DAVANjA U ZAKUP DRVENIH PLATFORMI SA I BEZ NADSTREŠNICA.

Opština Veliko Gradište preko Komisije za zakup, izdaje u zakup u komercijalne svrhe, javnim nadmetanjem, sledeće stvari u javnoj svojini i to:

-drvene platforme sa i bez nadstrešnica, montažno-demontažnog tipa, ukupne površine od 706,81 m², koje su postavljene i koristiće se na plaži na Srebrnom jezeru na delu k.p.br. 2229/1 KO Veliko Gradište.

U cilju očuvanja uređenosti plaže, poboljšanja turističke ponude i ostvarivanja komercijalne svrhe, predmet zakupa se daje u zakup fizičkim i pravnim licima radi obavljanja uslužne ili ugostiteljske delatnosti.
Pozicija, raspored i izgledi površine osnova predmeta zakupa obuhvaćeni su skicom koja čini sastavni deo ovog oglasa.

Obaveza zakupca je da održava zakupljenu stvar – drvenu platformu sa i bez nadstrešnica, kao i da održava prostor oko platforme u površini od 38 ari, bliže određen skicom iz prethodnog stava ovog oglasa.

Posebne obaveze zakupca su:

-da finansira ½ troškova analize vode jezera, koje će se vršiti minimalno 2 puta mesečno, svake godine trajanja zakupa u periodu maj – avgust.

-da održava higijenu prostora oko platforme, prikazanog na skici, u periodu maj-septembar svake godine trajanja zakupa, kao i da finansira tekuće održavanje stvari na navedenom prostoru (platforme, šetnu stazu i dr.).

Predmetne stvari daju se u zakup na određeno vreme na period od 5 (pet) godina u viđenom stanju.
Zakupnina se obračunava od momenta uvođenja zakupca u posed.

U zakupninu nisu uračunati troškovi tekućeg održavanja stvari i slični troškovi koje je u obavezi da snosi zakupac a proizilaze iz zakupa, kao ni troškovi nastali iz obaveza zakupca koje su bliže određene tačkom 2. ovog oglasa.

Početna cena zakupa za period zakupa od 5 godina ukupno iznosi 370.000,00 dinara (674.000,00 dinara na godišnjem nivou). Minimalni licitacioni korak na ukupnu početnu cenu iznosi 10.000,00 dinara.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju fizička i pravna lica, koja polože depozit iz tačke 5. ovog oglasa, prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa i podnesu urednu pisanu prijavu. Uz prijavu podnosilac još dostavlja izjavu o prihvatanju početne cene zakupa i izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 56.167,00 dinara i plaća se na račun opštine Veliko Gradište broj 840-0961804-78 (model 97, poziv na broj 59-110) a dokaz o uplati dostavlja se uz prijavu.

Prijave se podnose za Komisiju za zakup opštine Veliko Gradište, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, na adresu Žitni trg 1, Veliko Gradište.
Uvid u dokumentaciju i njeno preuzimanje moguće je izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova. Moguće je razgledati predmetnu stvar svakog radnog dana od 07.00 do 14.00 časova.
Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana i potpis, fotokopiju lične karte, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave; izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju; izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa, izjavu o prihvatnju početne cene zakupa; dokaz o uplaćenom depozitu; broj računa za vraćanje depozita; izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza.

Prijava za javno nadmetanje preduzetnika i pravnog lica sadrži: ime i prezime preduzetnika, naziv preduzetničke radnje, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra nadležnog organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), navođenje delatnosti koja će se obavljati, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave; izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju; izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa, izjavu o prihvatanju početne cene zakupa; dokaz o uplaćenom depozitu; broj računa za vraćanje depozita; izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza.

Učesnicima Oglasa može se izdati dokaz o predaji prijave.
Prijave se podnose u periodu od 05.03.2019. godine do 14.03.2019. godine.
Blagovremenom se smatra prijava koja je primljena na pisarnici Opštinske uprave opštine Veliko Gradište do 14.03.2019. godine do 10.00 časova.

Po isteku roka za podnošenje prijava, ne mogu se podnositi nove prijave, niti menjati i dopunjavati prijave poslate u roku.
Prijave koje su podnete posle određenog roka, odbacuju se kao neblagovremene.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se ne razmatraju.

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se predmet zakupa može dati u zakup.
Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

Javno nadmetanje će se održati dana 14.03.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova u zgradi opštinske uprave opštine Veliko Gradište, u Velikom Gradištu Žitni trg broj 1, pred Komisijom, ako je dostavljena najmanje jedna prijava i podnosilac iste pristupi nadmetanju, odnosno ako istom pristupe najmanje 2 nezavisna učesnika, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika sa overenim ovlašćenjima za zastupanje na javnom nadmetanju
Učesnici javnog nadmetanja, pred Komisijom usmeno daju svoje ponude.
Javno nadmetanje se završava, kada se posle najvećeg postignutog iznosa, po trećem pozivu, ne javi učesnik javnog nadmetanja sa većim iznosom.
Pravo na zaključenje ugovora o zakupu stiče učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najveći iznos zakupnine.

Ponuđač koji je učinio najpovoljniju ponudu, obavezan je da na poziv predsednika Komisije, odmah, potpiše izjavu da je ponudio najviši iznos zakupnine, sa naznakom visine ponuđenog iznosa zakupnine.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odbije da potpiše izjavu iz prethodne tačke ovog oglasa, predsednik Komisije, poziva prvog sledećeg najpovoljnijeg ponuđača da potpiše izjavu.
Ukoliko prvi sledeći najpovoljniji ponuđač ne potpiše izjavu iz tačke 16. ovog oglasa, predsednik Komisije javno oglašava da postupak javnog nadmetanja nije uspeo.

Ponuđačima koji odbiju da potpišu izjave položeni depozit se ne vraća.

Obaveštenje o rezultatu nadmetanja se ističe na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Učesnik oglasa kome je data stvar u zakup, dužan je da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema konačne odluke, zaključi Ugovor o zakupu, u skladu sa modelom ugovora.
Učesniku javnog nadmetanja sa utvrđenim najvećim iznosom zakupnine koji zaključi Ugovor o zakupu u roku iz prethodne tačke oglasa, uplaćeni garantni iznos se uračunava u iznos zakupnine.

21.Učesnik javnog nadmetanja sa utvrđenim najvećim iznosom zakupnine, gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 15 dana od dana prijema poziva zakupodavca ne zaključi ugovor o zakupu.

Ostalim učesnicima vraća se uplaćeni garantni iznos u roku od 10 dana, od dana konačnosti odluke o davanju u zakup.

Zakupac je u obavezi da pre potpisivanja ugovora o zakupu položi garanciju – obezbeđenje i to registrovanu, overenu blanko menicu bez protesta sa meničnim ovlašćenjem.

Zakupac ne može: prenositi pravo zakupa na stvari ili njenom delu na drugo lice, izdati je u zakup ili podzakup drugom licu.

Zakupac je u obavezi da zakupljenu stvar koristi u skladu sa propisima i namenom.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon broj 012/662-124.

Oglas je objavljen na sajtu opštine Veliko Gradište, oglasnoj tabli opštine i na kablovskoj televiziji „Kopernikus“.

KOMENTARIŠI