Kako pripremiti zemljište za jesenju setvu žitarica

Kako pripremiti zemljište za jesenju setvu žitarica

Pred ratarima je novi ciklus uzgoja ozimih ratarskih kultura – ozimog pivarskog i stočnog ječma, ozime pšenice i ozime zobi. Početak svake agrotehnike proizvodnje je plodored. Za žitarice kažemo da im je uzgoj obavezan u plodoredu – što se vremenski duže vraćaju na istu površinu, tim bolje.

Planirajte dugoročno

Strukturu setve treba unapred planirati i proširiti uzgojem industrijskih kultura i zrnastih mahunarki, kako bi podigli rentabilnost korištenja poljoprivredne mehanizacije, očuvali plodnost našeg zemljišta i uzgojili više i bolje. Dakle, treba se prilagoditi situaciji na gazdinstvu i planirati plodored dugoročnije.

Kukuruz je još uvek predkultura koja je najzastupljenija ozimim usevima, a upravo on ima niz nedostataka – od kasne berbe, velike biljne mase koja ostaje nakon berbe i sve to praćeno jesenjim kišama, otežava kvalitetnu pripremu zeljišta i samu setvu. Kukuruz tretiramo sredstvima za zaštitu bilja, koja mogu imati fitotoksično delovanje na pšenicu, a posebno to treba imati na umu ove godine, kada se u uslovima suše sredstvo nije dovoljno razgradilo. Posledice će vrlo verovatno snositi mladi ozimi usevi.

Foto: Urban City

Kada je reč o kukuruzu kao predkulturi, zemlju ove jeseni treba poorati dublje nego inače.

Setvu ozimih žitarica bi trebalo planirati nakon žetve ranijih hibrida kukuruza. Oni ranije napuštaju zmljište, pa kao i uljana repica i suncokret omogućavaju raniju i kvalitetnu pripremu za setvu ozimih kultura.

Kombinacija različitih modela obrade zemljišta

Biljka putem korenovog sistema, osim što uzima hraniva otopljena u vodi, diše, dakle uzima kisieonik. Zato je izuzetno važno zemljište pripremiti tako da se suvišna voda brzo ocedi iz zone korena nakon padavina, a u sitnim porama zadrži kapilarna voda koja treba uvek da bude na raspolaganju biljci, te da prozračnost tla omogući disanje biljci.

Iz tog razloga u savremenoj agrotehnici kombinujemo različite modele obrade zemljišta – od upotrebe pluga do podrivanja tla.

Nikada nije dobro zemljište jednolično obrađivati, a analiza je neophodna za dobar prinos.

Foto: Urban City

Predsetvena priprema

Ona treba da omogući pravilno polaganje semena na zadatu dubinu setve, pravilan broj biljaka na jedinici površine, a sve to treba da omogući kvalitetno i ujednačeno nicanje useva, kvalitetan i ujednačen porast kao preduslov visokog i kvalitetnog prinosa.

Svaka nepromišljena odluka i nepravovremeni agrotehnički zahvat uticaće na manji prinos, a tako i na manji prihod. Zato treba oprezno planirati setvu, učiti i slušati struku.

KOMENTARIŠI