Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:  09-06-132/2017-17 od 20. jula 2017. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za  mlade Grada Požarevca za period 2017 – 2020. godine u 2017. godini.

         Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

 1. CILJ KONKURSA

Opšti cilj konkursa utvrđen je u skladu sa Lokalnom akcionom planu za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine u oblastima: Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih; Kultura i kreativnost mladih; Zapošljavanje i preduzetništvo mladih; Socijalna uključenost mladih; Informisanost mladih; Aktivizam i aktivno učešće mladih; Zdravlje mladih; Bezbednost mladih; Mladi, zaštita životne sredine i održivi razvoj, a odnose se na sledeće ciljeve:

 1. 1)      Unapređenje kvaliteta i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih
 2. Unapređenje kulturne ponude i tražnje za mlade
 3. Unapređenje zaposlenosti mladih žena i muškaraca
 4. 4)      Unapređenje podrške društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti
 5. Unapređenje informisanosti mladih u Gradu Požarevcu
 6. Unapređenje aktivizma i aktivnog učešća mladih u društvu
 7. Unapređenje zdravlja mladih u Požarevcu
 8. Unapređenje uslova za razvijanje bezbedonosne kulture mladih u Požarevcu
 9. Povećanje doprinosa mladih u unapređenju životne sredine i održivog razvoja

     2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Sl. glasnik RS“, br. 1/12), koja su:

– upisana u registar kod nadležnog organa u skladu sa zakonom,

– posluju na nedobitnoj osnovi,

– imaju sedište i svoju aktivnost realizuju na teritoriji Grada Požarevca,

– nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,

– nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,

– koja su direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa ili projekta.

Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa.

    3.  PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a.

 Projekti neće biti finansirani:

 •  Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
 • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
 • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.
 1. TRAJANjE PROJEKATA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2017. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

(a) Obavezna dokumenta:

 • Popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženih članova projektnog tima;
 • Kopija uverenja da je udruženje upisano u registar
 • Kopija statuta podnosioca prijave
 1. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PREDLOGA PROJEKATA

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupno 100, u skladu sa dole navedenim kriterijumima, na osnovu čega će biti sačinjena rang-lista projekata.

Kriterijumi za bodovanje predloga projekta:                                                                 broj bodova

1.      Kapacitet nosioca programa, odnosno iskustvo u vođenju sličnih programa ili projekata 15
2.      Relevantnost programa za ostvarivanje javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i njegove usklađenosti sa  Lokalnim akcionim planom i drugim strateškim dokumentima iz oblasti omladinskog sektora 20
3.      Međusobna povezanost i usaglašenost elemenata programa se odnosi na usklađenost planiranih aktivnosti s ciljevima i očekivanim rezultatima i ciljnom grupom, razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije programa i ostvarivosti planiranih rezultata i merljivosti indikatora 20
4.      Održivost rezultata i efekata programa koja obuhvata razvojnu, institucionalnu i finansijsku održivost, kao i značaj promene koja se očekuje za mlade nakon primene programa 20
5.      Opravdanost predloga budžeta i racionalnost troškova u smislu ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i programske aktivnosti, kao i procena srazmere predloženih troškova za sprovođenje programa s ciljem koji se postiže programom 15
6.      Publicitet koji se ogleda u načinu i stepenu informisanja mladih i šire javnosti o programu 10
                        UKUPNO:         100

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Predloženi programi učesnika Konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu Konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.

          Prijava na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom – projektom,  podnosi se na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisiji za  izbor programa za realizaciju  Lokalnog  akcionog  plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine  – „ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu:  ul.Drinska  br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog  liste  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine.

Na  predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za izbor  projekata  u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

          Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće Grada Požarevca koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca.  Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.7, ili na telefon broj 012/539-621, Ana Miljanić.

KOMENTARIŠI