NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ispravno isplaćivala novčanu nadoknadu

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ispravno isplaćivala novčanu nadoknadu

Vrhovni kasacioni sud je dana 09.02.2017. godine objavio pravno shvatanje Građanskog odeljenja ovog suda, zauzeto na sednici održanoj 23.01.2017. godine.

Na ovaj način je utvrđeno da je Nacionalna služba za zapošljavanje zakonito i ispravno obračunavala i isplaćivala novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Ovim pravnim stavom potvrđena je ispravnost preporuke iz nalaza Državne revizorske institucije iz 2012. godine.

Podsećamo da je protiv Nacionalne službe za zapošljavanje pokrenuto više desetina hiljada sudskih sporova za naknadu štete zbog navodno manje isplaćene novčane naknade i da su sudovi u više od 10.000 predmeta presudili u korist stranaka. Isto je za posledicu imalo isplatu enormnog iznosa iz sredstava budžeta Republike Srbije. Najveći deo ovih sredstava odnosio se na advokatske i troškove veštačenja, a najmanje na ime isplate razlike navodno manje isplaćene novčane naknade korisnicima.

Nacionalna služba za zapošljavanje izražava uverenje da će sudovi u najkraćem roku uskladiti svoju praksu sa pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda.
Takođe pozivamo korisnike novčane naknade da imaju u vidu navedeni pravni stav najvišeg suda u državi kada se budu eventualno odlučivali da prihvate pozive i predloge brojnih advokata da pokrenu sudske postupke protiv Nacionalne službe za zapošljavanje.

Napominjemo da će Nacionalna služba za zapošljavanje razmotriti mogućnost obeštećenja od lica koja su se na ovaj način naplatila, a putem obnove svih sudskih postupaka u kojima je nezakonito presuđeno i isplaćena razlika novčane naknade.

KOMENTARIŠI