Foto: Urban City / arhiva

Predsednik Skupštine Grada Požarevca zakazao je 24. sednicu za ponedeljak, 20. mart. Ovo će biti prva sednica u ovoj godinu, skoro puna tri meseca od poslednje koja je održana 22. decembra 2022. godine.

Na dnevnom redu će biti 24 tačke.

U nastavku pogledajte o čemu će se raspravljati na sednici u ponedeljak:

1. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2022. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca

2. Predlog odluke za vansudskoj deobi-razvrgnuću suvlasničke zajednice na kp.br. 1013/1, 1013/27, 1013/28, 1013/29 K.O. Kostolac Grad, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca

3. Predlog odluke o vansudskoj deobi-razvrgnuću suvlasničke zajednice na kp. br. 770/1, 770/2 i 771 K.O. Bratinac

4. Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 104/2 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima

5. Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 104/3 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima

6. Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje Trenažnog centra „VELIBOR VASOVIĆ“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ u Požarevcu

7. Predlog odluke o davanju na upravljanje i održavanje Atletskog stadiona „PROFESOR JOVO BUDIMIR“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ u Požarevcu

8. Predlog odluke o izmenama Odluke o brisanju zabeležbe postojanja zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti

9. Predlog odluke o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost

10. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca

11. Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

12. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima

13. Predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu

14. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2023. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

– 1) Centra za socijalni rad Požarevac

– 2) Istorijskog arhiva Požarevac

– 3) Centra za kulturu Požarevac

– 4) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac

– 5) Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac

– 6) Narodnog muzeja Požarevac

– 7) Javne ustanove „Sportski centar Požarevac“

– 8) Turističke organizacije Grada Požarevca

– 9) Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović – Barili

– 10) Apotekarske ustanove Požarevac

15. Predlog rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i trećih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za četvrti kvartal 2022. godine

16. Predlog odluke o poveravanju šuma

17. Predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Požarevca

18. Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovca na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac

19. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

20. Predlog odluke o pribavljanju, po pravu preče kupovine, dela zemljišta na katastarskoj parceli broj 1202/1 K.O. Kličevac u javnu svojinu Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe, po tržišnim uslovima,

21. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja JKP „Komunalne službe“ Požarevac za 2023. godinu, br. 01-1740/1 od 13.3.2023. godine,

22. Predlog odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca,

23. Predlog odluke o određivanju akustičnih zona na teritoriji Grada Požarevca,

24. Predlog odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI