Ugo­sti­te­lji tra­že sma­nje­nje PDV-a na hra­nu

Ugo­sti­te­lji tra­že sma­nje­nje PDV-a na hra­nu

Foto: Urban City / B.P.

Udru­že­nje ho­te­li­je­ra i re­sto­ra­te­ra Sr­bi­je HO­RES pred­lo­ži­će Vla­di Sr­bi­je i re­sor­nim mi­ni­star­stvi­ma sma­nje­nje sto­pe PDV-a na hra­nu u ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma s do­sa­da­šnjih 20 na 10 od­sto.

Ti­me bi se Sr­bi­ja pri­dru­ži­la gru­pi od vi­še od 20 evrop­skih ze­ma­lja ko­je već ima­ju re­du­ko­va­nu po­re­sku sto­pu na ove uslu­ge. Na ovaj na­čin bi se sek­tor s naj­ve­ćim raz­voj­nim po­ten­ci­ja­lom u dr­ža­vi do­veo u kon­ku­rent­ni­ji po­lo­žaj, či­me bi se, ka­žu u ovom udru­že­nju, obez­be­dio da­lji eko­nom­ski rast, ne sa­mo tu­ri­zma i ugo­sti­telj­stva već i po­ve­za­nih de­lat­no­sti.

Iako se ova ini­ci­ja­ti­va na pr­vi po­gled či­ni kao usme­re­na na even­tu­al­no ostva­ri­va­nje do­dat­ne do­bi­ti ugo­sti­telj­skog sek­to­ra, u udru­že­nju ka­žu da to ni­je tač­no. Oni ko­rist vi­de u si­gur­nom po­ve­ća­nju bro­ja go­sti­ju, pa sa­mim tim i po­ve­ća­nju pro­me­ta.

HO­RES sma­tra da bi se sma­nje­njem po­re­ske sto­pe zna­čaj­no po­ve­ćao ob­u­hvat na­pla­te po­re­za, a ve­ru­ju da bi do­šlo i do zna­čaj­nog ras­te­re­će­nja po­re­skih in­spek­ci­ja. Oni na­gla­ša­va­ju da se stro­go pro­ti­ve si­voj eko­no­mi­ji i da zna­ju da i da­lje tre­ći­na ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta po­slu­je u si­voj zo­ni.

Na pri­mer, Ir­ska je PDV sa 13,5 sma­nji­la na de­vet od­sto i u na­red­nih pet go­di­na otvo­ri­la je 56.000 no­vih rad­nih me­sta. Šved­ska je PDV na ugo­sti­telj­stvo sa 25 pro­ce­na­ta sni­zi­la na 12 od­sto, što je do­ve­lo do ra­sta za­ra­da i bro­ja za­po­sle­nih za 10 od­sto u na­red­ne dve go­di­ne. U Fran­cu­skoj ovaj po­rez sa­da iz­no­si se­dam od­sto, a bio je 19,6, kao i u Ne­mač­koj, ko­ja je po­sle sma­nje­nja sto­pe otvo­ri­la za 20 od­sto vi­še no­vih rad­nih me­sta u pr­vih pet go­di­na. Me­đu­tim, ona je vra­ti­la PDV na ra­ni­ji ni­vo zbog če­ga broj­ni re­sto­ra­ni iz re­vol­ta i te­ških uslo­va po­slo­va­nja za­tvo­ri­li objek­te ili skra­ti­li rad­no vre­me. Naj­ni­ži PDV na ove uslu­ge je u Ma­đar­skoj i iz­no­si pet od­sto, a bio je ne­ve­ro­vat­nih 27 pro­ce­na­ta.

KOMENTARIŠI