Foto: Urban City // B.P.

Poreska uprava Srbije saopštila je da se godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini ove godine obračunava i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa, kako je to bilo do sada.

Ta izmena omogućila je Poreskoj upravi da isprati trendove i najbolju međunarodnu praksu podnošenja poreskih prijava i prvi put ponudi poreskim obveznicima unapred popunjenu poresku prijavu.

U praksi to znači da će Poreska uprava 3. aprila, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave na portal ePorezi.

Sva fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

U radnoj verziji prijave uključeni su svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže, a obveznik može izvršiti dopunu kroz unos podataka koji prijavom nisu obuhvaćeni.

Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika, kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, bez ispravke i dopune, takođe su dužni da na istom mestu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava Srbije će to učiniti umesto njega.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za dohodak ostvaren u 2022. godini podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi, dodaje se u saopštenju.

U slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu, poreski obveznici treba sami da popune i podnesu prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja.

Podseća se da je za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih sertifikacionih tela u Srbiji.

Porez koji se utvrđuje samooporezivanjem plaća se najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, odnosno do 15. maja.

KOMENTARIŠI