Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Novi način oporezivanja polovnih motornih vozila porezom na prenos apsolutnih prava počinje da se primenjuje od 31. marta, a najvažnije izmene Zakona o porezima na imovinu odnose se na promet polovnih motornih vozila, posebno u slučaju kada se vrši između fizičkih lica koja nisu u sistemu PDV-a.

Porezom na prenos apsolutnih prava oporezuje se prenos koji je propisan kao predmet oporezivanja. Da bi prenos motornog vozila bio predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, potrebno je da su ispunjeni svi sledeći uslovi:

– da se vrši prenos prava svojine na motornom vozilu,

– da se taj prenos vrši uz naknadu,

– da je to vozilo upotrebljavano.

Upotrebljavano motorno vozilo je motorno vozilo koje je na teritoriji Republike Srbije najmanje jedanput, počev od njegove proizvodnje ili poslednjeg uvoza, bilo registrovano u skladu sa propisima. Treba napomenuti da je prenos prava svojine na upotrebljavanom mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini izuzet od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava.

Kada se prenos prava svojine na polovnom motornom vozilu vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV sistema, poreski obveznik više ne podnosi poresku prijavu, već se porez obračunava po stopi od 2,5% na osnovicu koja čini vrednost vozila. Vrednost osnovice dobija se primenom propisane formule: (320 x RZM + 6400 x SM) x KSV, gde je:

RZM = radna zapremina motora vozila izražena u cm3;

SM = snaga motora vozila izražena u kW,

KSV = broj navršenih godina starosti vozila, izražen koeficijentom, koji iznosi:

– 1,00 za vozila do i preko navršene jedne godine starosti;

– 0,90 za vozila preko navršene dve godine starosti;

– 0,80 za vozila preko navršene tri godine starosti;

– 0,70 za vozila preko navršene četiri godine starosti;

– 0,60 za vozila preko navršenih pet godina starosti;

– 0,50 za vozila preko navršenih šest godina starosti;

– 0,45 za vozila preko navršenih sedam godina starosti;

– 0,40 za vozila preko navršenih osam godina starosti;

– 0,35 za vozila preko navršenih devet godina starosti;

– 0,30 za vozila preko navršenih deset i više godina starosti.

Primera radi, ukoliko kupujete Volkswagen Golf 1.6 TDI sa 77 kW (105 KS) iz 2010. godine, poreska osnovica iznosi 301.248 dinara, a porez na prenos iznosi 7.531 dinar.

Kupci mogu uplatnicu formirati na portalu ePlati, gde se bira usluga koja se odnosi na obračun poreza na prenos apsolutnih prava kod prodaje motornih vozila. Potrebno je uneti svoje podatke i podatke o vozilu iz saobraćajne dozvole i dobija se iznos poreza za uplatu i sama uplatnica.

Kako piše Paragraf, na ovaj način je pojednostavljen postupak utvrđivanja poreza kod prenosa uz naknadu prava svojine na polovnim vozilima koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV, tj. smanjen je administrativni postupak i troškovi koji u vezi sa tim nastaju.

Naime, do sada su prodavci u roku od 30 dana od zaključenja ugovora poreskom organu podnosili poresku prijavu, porez se utvrđivao rešenjem na osnovicu koju je činila tržišna vrednost vozila koju je procenjivao poreski organ, a tek po dostavi rešenja obvezniku bilo je moguće plaćanje poreza i promena saobraćajne dozvole na ime kupca.

Porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje polovnjaka se i dalje utvrđuje rešenjem, ukoliko se prenos vrši između pravnih lica, ili ukoliko je neko od fizičkih lica obveznik PDV-a. Između fizičkih lica koja nisu u sistemu PDV-a i dalje je potrebno rešenje prilikom prenosa prava svojine za ambulantna vozila, vozila za auto-škole, ali i za putnička vozila registrovana za taksi prevoz i rent a car kompanije.

KOMENTARIŠI