U četvrtak, 28. decembra održana je 14. sednica Skupštine Grada Požarevca na kojoj je, kao najznačajnija tačka, osma po redu, usvojen Predlog Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu.

Ministarstvo finansija RS donelo je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i isto dostavilo lokalnoj samoupravi dana 16. novembra ove godine.

Prema datom Uputstvu utvrđene su i smernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda, odnosno mase za plate zaposlenih u 2018. godini, broja zaposlenih, korišćenje roba i usluga, obim subvencija, ostali rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci).

Foto : Urban city

Prihodna strana budžeta za 2018. godinu iznosi 5.113.945.950,00 dinara. Od toga preneta sredstva iz prethodne godine su u iznosu 2.101.002.474,00 dinara, tekući prihodi, 2.867.812.357,00 dinara, a primanja od prodaje nefinansijske imovine – 145.131.119,00 dinara.

Sa druge strane, ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 5.113.945.950,00 dinara. Od toga: tekući rashodi – 2.946.204.818,00 dinara, izdaci za nefinansijsku imovinu – 1.611.746.516,00 dinara, otplata glavnice – 650.000,00 dinara i nabavka finansijske imovine – 555.344.616,00 dinara.

Opredeljena sredstva Gradskoj opštini Kostolac prenose se kao transferna sredstva nižem nivou vlasti. Iznos od 182.295.160,00 dinara koji se opredeljuju Gradskoj opštini Kostolac u 2018. godini čine sredstva za tekuće funkcionisanje u iznosu od 127.295.160,00 dinara – tekući transfer ostalim nivoima vlasti, i to za sledeće korisnike: 66.604.903,00 dinara za finansiranje rada Uprave Gradske opštine Kostolac (zarade zaposlenih i angažovanih lica, materijalni troškovi i dr.), 6.000.000,00 dinara za mesne zajednice koje pripadaju Gradskoj opštini Kostolac, (četiri mesne zajednice po 1.500.000,00 din.), 24.721.625,00 dinara za rad „Kulturno – sportskog centra“ Kostolac, 12.000.000,00 dinara za rad Skupštine Gradske opštine Kostolac, 8.023.167,00 dinara za rad Veća Gradske opštine Kostolac i 9.335.465,00 dinara za rad Predsednika Gradske opštine Kostolac.

Iznos od 55.000.000,00 dinara opredeljuje se Gradskoj opštini Kostolac kao kapitalni transfer ostalim nivoima vlasti, iz sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, i to za dva nova projekta, a odnose se na nastavak toplifikacije Gradske opštine Kostolac i za drvored i zelenilo u parku u Kostolcu.

Troškovi zajedničkog funkcionisanja Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac (održavanje zelenila, održavanje javne higijene, održavanje rasvete, održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, sanitarna seča stabala i dr.) u 2018. godini realizovaće se preko Gradske uprave Grada Požarevca, što znači da je u okviru ukupnih sredstava koja se izdvajaju iz budžeta Grada za navedene namene, određen iznos sredstava opredeljen i za Gradsku opštinu Kostolac. Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta Grada Požarevca smanje, srazmerno će se smanjiti iznos transfernih sredstava koja se prenose Gradskoj opštini Kostolac.

Budžetom Grada za 2018. godinu, obezbeđena su sredstva za realizaciju 92 kapitalna projekta u ukupnom iznosu od 1.981.784.000,00 dinara. Po izvorima finansiranja sredstva se obezbeđuju na sledeći način: iz tekućih prihoda budžeta u iznosu od 594.517.000,00 dinara i iz neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 1.387.267.000,00 dinara.

Pored ove tačke pred odbornicima su još bile i tačke koje se odnose na Predlog Odluke o lokalnim komunalnim i administrativnim taksama, zatim o boravišnoj taksi, i Predlog Odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Grada Požarevca, koji su i usvojeni. Takođe, usvojen je i Predlog Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2018. godini, kao i njihovom raspoređivanju prihoda.

Foto : Urban city

U pauzi zasedanja, gradonačelnik Bane Spasović je upriličio Novogodišnji prijem za članove Gradskog Veća, odbornike i visoke goste, a u sklopu koga je održana i izložba Istorijskog arhiva Požarevac o statusu Grada Požarevca od ustanovljenja lokalne samouprave.

KOMENTARIŠI