Biblioteka i Narodni muzej u Velikom Gradištu nastavljaju sa radom

Biblioteka i Narodni muzej u Velikom Gradištu nastavljaju sa radom

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama, u vezi Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srbije, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Veliko Gradište na osnovu preporuke Ministarstva kulture i informisanja od 21.04.2020. godine, na sednici održanoj dana 22.04.2020. godine doneo je naredbu da Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ i Narodni muzej „Veliko Gradište“ iz Velikog Gradišta nastavljaju sa radom od 23.04.2020. godine, shodno Zaključku Vlade Republike Srbije od 20.04.2020. godine.

Poslodavci iz tačke 1. ove naredbe dužni su da zaposlenima obezbede primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (držanje socijalne distance, dezinfekciu i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maske i rukavice), kao i mere koje se se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru.

Ustanove su dužne da donesu poseban plan primene mera, koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica i da primenjuju propisane mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu higijenu.

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 23.04.2020. godine.

KOMENTARIŠI