Odlukom o komunalnom redu propisano je da je za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, iz otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata i sličnih prostora odgovorno pravno lice odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Istom odlukom propisano je da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalazi ispred stambene zgrade, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji, oko neizgrađenog građevinskog zemljišta i sa drugih saobraćajnih površina u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko zgrada ili između njih i sl.), odgovorna pravna i fizička lica koja ih koriste kao vlasnici, korisnici nepokretnosti, zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do pet metara oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici i da sneg i led ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrada koje se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Odluka o komunalnom uređenju
(Sl. Glasnik grada Požarevca br. 12/10)

Čl. 140

Svi vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i drugog prostora su dužni da redovno čiste sneg sa površina neposredno oko svojih objekata do ivice trotoara sa kolovozom ili javnim parkiralištem i da ga gomilaju na ovu liniju do odnošenja.

Kažnjivo po članu 158
Fizičko lice 2.500 – 25.000
Preduzetnik 5.000 – 250.000
Odgovorno lice u pravnom licu 2.500 – 25.000
Pravno lice 50.000 – 400.000

KOMENTARIŠI