Otkriveno kada i gde će biti uskršnja prodaja u Požarevcu

Otkriveno kada i gde će biti uskršnja prodaja u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 29. marta 2022. godine donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs na teritoriji Grada Požarevca.

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije Gradski park i to: od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15.oktobra u Požarevcu. Prodaja će se obavljati i u ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace (od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u ulici Šumadijskoj ( od Lole Ribara do kraja pijace) u Požarevcu, kao lokacije javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs u periodu počev od 10.04.2022. godine zaključno sa 23.04.2022. godine.

Foto: Urban City

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina i udruženja građana.

Za korišćenje površine javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 100,00 dinara po m2 dnevno, na račun 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tarifnom broju II.5. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca .

Podnosilac zahteva dužan je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

KOMENTARIŠI