OTPREMNINE u sistemu obrazovanja i vaspitanja – Tehnološki višak

OTPREMNINE u sistemu obrazovanja i vaspitanja – Tehnološki višak

Prestanak radnog odnosa i isplata otpremnina.

Odredbom člana 206. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je propisano da svim zaposlenima koji se nalaze u statusu neraspoređenog lica a za čijim radom je u potpunosti prestala potreba, a nisu preuzeti do 01.12.2017.godine, radni odnos prestaje najkasnije do 31.12.2017.godine.

Zaposleni ostvaruju pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Dakle, ovde se misli na lica koja su taj status stekla ranijih godina, a lica koja su školske godine 2017/2018.godine ostala neraspoređena, a za čijim radom je u potpunosti prestala potreba imaju pravo da budu na listi tehnološkog viška najkasnije do 15.septembra 2018.godine u skladu sa odredbom člana 153. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ono što je sporno, jeste i isplata i visina otpremnina licima kojima je radni odnos prestao do 31.12.2017.godine.

Otpremnina se isplaćuje u skladu sa odredbom člana 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, za sve godine rada u javnom sektoru.

Postavlja se pitanje kako se obračunava otpremnina, imajući u vidu da se za osnovicu uzima prosčena mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos.

Sva neraspoređena lica za čijim radom je prestala potreba počev od 07.oktobra (od dana stupanja na snagu ZOSOV-a) primaju naknadu plate 65%, te je najveća dilema prilikom obračuna otpremnine da li im se u prosečnu platu računa osnovna plata ili naknada plate od 65% u periodu kad su počeli da primaju 65%.

S obzirom na to da je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u nadležnosti Ministarstva državne u prave i lokalne samouprave, dobili smo od njih usmenu informaciju da u osnovicu obračuna otpremnine ulazi isplaćena plata, dakle ne osnovna plata već 65% koliko je zaposleni primio i koja stoji na isplatnom listiću u periodu kada je zaposleni primao naknadu plate 65%.

Npr. ukoliko zaposlenom u decembru prestaje radni odnos, u osnovicu za obračun otpremnine se računaju sledeći meseci septembar (kada je primao punu naknadu plate), oktobar i novembar (kada je primao umanjenu naknadu plate), i izračuna prosečna zarada za tri meseca, zatim podeli sa tri (trećina zarade zaposlenog) i pomnoži sa brojem godina staža zaposlenog provedenih u javnom sektoru.

Otpremnina se isplaćuje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

KOMENTARIŠI