PODELI

Javnu raspravu su vodili predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i to: državni sekretar Zoran Kasalović i pomoćnica ministra Ivana Savićević.

Na javnoj raspravi su učestvovali i predstavnici Sindikata na koje se odnosi buduća primena ovog Zakona i to sindikati prosvete, zdravstva, kulture, nauke i socijalne zaštite.

Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije su takođe prisustvovali na javnoj raspravi.

Na početku javne rasprave predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave su predstavili Nacrt zakona i njegove osnovne odredbe, te da će se ovaj Zakon primenjivati na sve zaposlene u javnim službama kao i da će se i dalje primenjivati odredbe važećeg Zakona o radu kao supsidijarnog propisa, odnosno za sve što nije regulisano ovim Zakonom primenjivaće se Zakon o radu.

Takođe su predstavnici Ministarstva posebno istakli da odredbe Kolektivnih ugovora ostaju i dalje na snazi i da Kolektivnim ugovorima mogu da se propišu i veća prava zaposlenih u odnosu na prava koja propisuje ovaj Zakon.

Nakon predstavljanja Nacrta zakona, učesnici su otvorili javnu raspravu, te su davali konkretne primedbe na pojedine odredbe predloženog Zakona.

Sindikati prosvete su najviše davali primedbe kod odredbi predloženog Zakona koje regulišu popunjavanje radnih mesta, posebno kad je u pitanju premeštaj iz jedne javne službe u drugu i zadržavanje koeficijenta platnog razreda koji je zaposleni imao do preuzimanja. Predloženo je da se izuzetno od ovih odredbi, način popunjavanja radnih mesta vrši u skladu sa odredbama posebnog zakona u javnoj službi odnosno Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u ovom slučaju.

Ovaj nacrt zakona je uspostavio kao novinu i postavljanje sistema vrednovanja rezultata rada, ali je prepustio resornim ministarstvima i socijalnim partnerima, odnosno sindikatima da način praćenja rada zaposlenih, postupak vrednovanja i kriterijume i merila za vrednovanje ostvarenih rezultata rada urede podzakonskim aktima za svaku javnu službu.

Jedna od primedbi u odnosu na ove odredbe bila je da se izuzetno vrednovanje rezultata rada vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad javne službe.

Pored navedenih primedbi sindikata prosvete, i predstavnici sindikata drugih javnih službi su dali svoj doprinos u javnoj raspravi i davali konkretne primedbe na odredbe Nacrta zakona koje su za njih neprihvatljive.

Javna rasprava povodom nacrta zakona o zaposlenim u javnim službama se zvanično završava 06.09.2017.godine, tako da zainteresovana lica koja nisu imala prilike da učestvuju u javnoj raspravi mogu da šalju svoje sugestije i primedbe sa obrazloženjem na pojedine odredbe predloženog Zakona na zvaničnom obrascu koji se nalazi na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Predstavnici Ministarstsva su saopštili da nakon održanih javnih rasprava planiraju da sačine konačan tekst predloga Zakona o zaposlenima u javnim službama i da kao takav treba da uđe u skupštinsku proceduru.

KOMENTARIŠI