Savet za prava deteta počeo sa radom

Savet za prava deteta počeo sa radom

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), čija su članica SOS Dečija sela Srbija, deo je novog Saveta za prava deteta, čija je konstitutivna sedmica nedavno održana. U novi saziv Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije imenovana je i Jasmina Miković, zamenica izvršne direktorke “Praksisa” i predsednica Upravnog odbora MODS-a.

Imajući u vidu da nam trenutno nedostaju osnovni strateški dokumenti u oblasti prava deteta i koordinacija aktivnosti i mera u oblasti zaštite i ostvarivanja prava deteta, MODS očekuje da će Savet za prava deteta u narednom periodu biti u potpunosti posvećen i aktivno raditi na ispunjenju ovih ciljeva.

MODS podseća da je Akcionim planom za Poglavlje 23 Vlada preuzela obavezu da ojača njegovu ulogu u formulisanju i praćenju politika u oblasti prava deteta. U skladu sa tim, MODS izražava nadu da će nova Vlada raditi na osnaživanju kapaciteta Saveta za prava deteta tako da on preraste u vodeći međusektorski koordinacioni mehanizam sa suštinskim ovlašćenjima u sektoru dečije zaštite.

Članice MODS-a izražavaju očekivanja da će se Savet za prava deteta prioritetno baviti sledećim temama i zakonodavnim inicijativama, a u cilju poboljšanja kvaliteta života dece:

 

– Pokretanje inicijative za izradu Nacionalnog plana akcija za decu i Zakona o pravima deteta, koji će služiti kao okvir opšte politike države prema deci, tako da sistem dečije zaštite ima jasan fokus i ciljeve;

– Usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i praćenje efekata primene ove Strategije, kao i pokretanje inicijative za inoviranje Opšteg i posebnih sektorskih protokola za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja.

– Iniciranje procesa izrade i donošenja Zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta;

– Aktivnosti u oblasti prevencije institucionalizacije dece, definisane Akcionim Planom za poglavlje 23. U ovom smislu, potrebno je praćenje ostvarenosti ciljeva i aktivnosti koji se odnose na transformaciju rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj usluga za decu i porodice u zajednici. Prioritet treba da bude usvajanje Pravilnika o intenzivnim uslugama podrške porodici, čije pružanje ima za cilj prevenciju izdvajanja dece iz porodica i jačanje kapaciteta porodica da brinu o svom detetu;

– Uspostavljanje sistema za evidentiranje i praćenje svih slučajeva koji uključuju dečje, rane i prinudne brakove, a posebno među romskim devojčicama, zatim obezbeđivanje deci žrtvama sklonište i odgovarajuću rehabilitaciju i savetodavne usluge, kao i sprovođenje kampanja podizanja svesti o štetnim posledicama dečjih, ranih i prinudnih brakova;

 Aktivnosti na polju smanjenja siromaštva dece – usvojiti izmene i dopune zakonske regulative – Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i Zakona o socijalnoj zaštiti, kako bi se povećao obuhvat, adekvatnost i targetiranost novčanih socijalnih davanja.

Svi ovi procesi bi trebalo da se rukovode principom participacije dece koji podrazumeva obezbeđivanje detetu koje je sposobno da formira svoje slobodno mišljenje, pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja o svim pitanjima koja se tiču deteta, s tim što se mišljenju deteta posvećuje dužna pažnja u skladu sa godinama života i zrelošću.

KOMENTARIŠI