Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Skupština Grada Požarevca donela je Odluku o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca  kojom su određeni maksimalno dopušteni nivoi buke prema nameni prostora.

zona Namena prostora Nivo buke u dB (A)
za dan i veče za noć
1. Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i

oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti,

veliki parkovi

50 40
2. Turistička područja, kampovi i školske zone 50 45
3. Čisto stambena područja 55 45
4. Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena

područja i dečja igrališta

60 50
5. Gradski centar, zanatska, trgovačka, administra-

tivno-upravna zona sa stanovima, zona duž autopu-

teva, magistralnih i gradskih saobraćajnica

65 55
6. Industrijska, skladišna i servisna područja i

transportni terminali bez stambenih zgrada

Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni

sa kojom se graniči

Komunalna milicija Grada Požarevca ovlašćena je za kontrolu i merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata na osnovu člana 11. Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca  i člana 26. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Obaveštavaju se ugostitelji na teritoriji Grada Požarevca da se pridržavaju najviše dozvoljenog nivoa buke koji je određen za konkretnu akustičku zonu.

Apeluje se na ugostitelje na teritoriji Grada Požarevca da izvrše svoju obavezu iz člana 8. Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca a u vezi sa članom 18. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini tako što će pribaviti izveštaj o merenju buke ovlašćene stručne organizacije kojim će biti upoznati sa maksimalno dozvoljenim nivoom buke koji se emituje iz akustičkih uređaja do 27.6.2023. godine.

Ukoliko ugostitelj učini prekršaj na taj način što emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti, zakonom su predviđene novčane kazneza koje se izdaje prekršajni nalog:

– novčana kazna u fiksnom iznosu od 200.000 dinara za pravno lice i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu ;

– novčana kazna u fiksnom iznosu od 100.000 dinara za preduzetnika.

U slučaju da ugostitelj ponovi isti prekršaj (što emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti) u periodu od godinu dana od dana izdavanja prekršajnog naloga komunalni milicionar podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka gde je predviđena novčana kazna u rasponu od 500.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice i novčana kazna od 100.000 do 300.000 za odgovorno lice u pravnom licu i novčana kazna od 250.000 do 500.000 za preduzetnika. U slučaju ponavljanja prekršaja u navedenom roku obavezno se izriče zaštitna mera oduzimanja predmeta (izvora buke) koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja.

Pozivaju se ugostitelji sa teritorije Grada Požarevca da prisustvuju sastanku koji će se održati 6.6.2023. godine sa početkom u 10,00 časova u skupštinskoj sali br. 107 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca u cilju upoznavanja sa merama zabrane i ograničenjima koje su propisane zakonom i gradskom odlukom.

KOMENTARIŠI