Foto: APR

Od 17. maja 2023. godine, podnošenje prijave za osnivanje privrednog društva u Agenciji za privredne registre (APR) je moguće izvršiti isključivo u elektronskoj formi, odnosno elektronski, putem posebne korisničke aplikacije (eRegistracija).

Dakle, obavezna elektronska prijava osnivanja privrednog društva u APR-u znači da
papirnu prijavu za osnivanje privrednog društva nije više moguće podnositi.

Obavezna elektronska prijava registracije osnivanja odnosi se na sledeće pravne
forme privrednog društva:

✓ Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO),
✓ Ortačko društvo (OD),
✓ Komanditno društvo (KD) i
✓ Akcionarsko društvo (AD).

Potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

• kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), izdat od
sertifikacionog tela u Republici Srbiji,

• instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za
elektronsko potpisivanje (ukoliko već imate instaliranu NEXU
aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju ovde),

• Visa, MasterCard ili Dina platnu karticu za onlajn plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja privrednog društva se vrši putem aplikacije Agencije za
privredne registre.

Najpre, korisnik treba da kreira nalog na Portalu eID.gov.rs, ukoliko prvi put
pristupa sistemu.

Ukoliko korisnik već ima korisnički nalog u sistemu, onda može sa istim nalogom
da pristupi i aplikaciji za eRegistraciju osnivanja privrednog društva.

Prijava APR nalogom biće omogućena do 01.06.2023 godine, a nakon toga će biti
dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Vodič u slikama kroz e-registraciju DOO-a i Uputstvo za korisnike (u pdf formatu),
mogu olakšati korišćenje usluge eRegistracija osnivanja privrednog društva. U
Vodiču je predstavljen primer za osnivanje DOO-a, u kojem član DOO-a sâm za sebe
podnosi prijavu, ima jednodomno upravljanje i nema uplaćeni ulog.

Onlajn plaćanje naknade za osnivanje privrednog društva vrši se u sistemu Visa,
MasterCard ili Dina platnom karticom.

Način plaćanja objašnjen je u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.
Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave,
ali i za potpisivanje dokumenata, koji se prilažu uz prijavu.

Prilaganje elektronskih dokumenata i digitalizacija

U postupku elektronske registracije, svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u
elektronskoj formi.

Ovde je potrebno razlikovati dokumente koje osnivač (ili njegov punomoćnik) sâm
izvorno sastavlja u elektronskoj formi (kao što je npr. osnivački akt) i potpisuje ga
svojim elektronskim sertifikatom od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni
organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog
lica tog lica/organa koji je dokument izdao (npr. ako se prilaže elektronska potvrda
banke o uplati osnivačkog uloga, onda ona mora biti potpisana elektronskim
sertifikatom ovlašćenog lica banke).

Ako osnivač registruje privredno društvo, a neka od dokumenata, koja je dužan da
priloži, ne poseduje u elektronskoj formi, onda na raspolaganju ima mogućnost
digitalizacije, odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski
oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi
elektronski dokumenat koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalan
papirni dokument, potrebno je da bude overen (potpisan) elektronskim potpisom:

1) lica koje je dokument izdalo (npr. papirnu potvrdu banke o uplati osnivačkog
uloga treba da overi ovlašćeni službnik banke svojim elektronskim
potpisom) ili
2) lica koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar) ili
3) advokata koji je upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov
da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu
prijavu).

Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem odgovarajućeg
programa (npr. Adobe Acrobat Reader) ili korišćenjem besplatne usluge za
elektronsko potpisivanje dokumenata koja se nalazi na internet strani Agencije za
privredne registre.

Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi elektronskog dokumenta
Rešenje o osnivanju privrednog društva u formi elektronskog dokumenta, doneto u
pdf formi i potpisano elektronskim potpisom registratora, dostavlja se na unetu
adresu za prijem elektronske pošte, ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon
elektronske registracije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovljava sprovođenje određene procedure
prilaganjem rešenja o osnivanju u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj
formi. Za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je
APR-u podneti:

• zahtev za izdavanje prepisa overenog odštampanog primerka elektronskog
dokumenta – rešenja izdatog u elektronskoj formi,
• dokaz o uplati naknade od 1.900,00 dinara.

Pitanja u vezi sa eRegistracijom osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO možete
uputiti i info centru APR-a na broj telefona 011 418 1000 ili na imejl
adresu info@apr.gov.rs. Na raspolaganju Vam je i tehnička podrška APR-a koja pruža
pomoć oko aplikacije i njihova adresa je sd@apr.gov.rs.

Napomene za podnošenje elektronske prijave

Sistem za podnošenje elektronskeprijave osnivanja je osmišljen tako da usmerava
korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima
popuni registracionu prijavu. Na ovaj način, otklanjaju se najčešći nedostaci u
prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Ipak, sistem nije u mogućnosti
da prepozna sve moguće greške, te je svakako neophodno da se korisnik prethodno
dobro informiše na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre
(www.apr.gov.rs), u pogledu propisanih uslova za registraciju.

Sistem za podnošenje elektronske prijave osnivanja je osmišljen tako da usmerava
korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima
popuni registracionu prijavu. Na ovaj način, otklanjaju se najčešći nedostaci u
prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Ipak, sistem nije u mogućnosti
da prepozna sve moguće greške, te je svakako neophodno da se korisnik prethodno

dobro informiše na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre
(www.apr.gov.rs) u vezi sa propisanim uslovima za registraciju.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (da li je
naziv rezervisan ili zauzet u trenutku registratorovog odlučivanja, da li su podaci
iz prijave istovetni podacima iz osnivačkog akta itd) na osnovu podnete
registracione prijave, pa iako aplikacija u velikoj meri sama ukazuje na neispravno
unete podatke, može se desiti da uspešno podneta e-prijava bude odbijena od strane
registratora iz razloga koji su propisani zakonom.

KOMENTARIŠI