Osma sednica Skupštine Grada Požarevca u četvrtak

Osma sednica Skupštine Grada Požarevca u četvrtak

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

DNEVNI RED:

 1. Predlog Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-24/2017-8 od 20.2.2017. godine),
 2. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-36/2017-7 od 8.3.2017. godine),
 3. Predlog Odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10 od 27. aprila 2017. godine), sa Finansijskim planovima direktnih korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu i to:

a) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Skupština Grada“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-10-2 od 27. aprila 2017. godine),

b) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradonačelnik“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10-1 od 27. aprila 2017. godine) i

v) Predlogom Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava „Gradska uprava“ za 2017. godinu – rebalans 1, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-10-3 od 27. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2017. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-11 od 27. aprila 2017. godine),
 2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 programa poslovanja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu i to:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-13 od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-14 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-15 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-16 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,  koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-17 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za namenska sredstva za 2017. godinu Javnog preduzeća ,,Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-12 od 28. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2017. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-11 od 28. aprila 2017. godine),
 3. Predlog Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-23 od aprila 2017. godine),
 4. Predlog Programa o izmenama Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-25 od 27. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-26 od 27. aprila 2017. godine),
 6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na planove poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

1) Na srednjoročne planove za period 2017-2021. godine:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-5 od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-1 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-3 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-7 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-9 od 28. aprila 2017. godine),

2) Na dugoročne planove za period 2017-2027. godine:

a) Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-6  od 28. aprila 2017. godine),

b) Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-2 od 28. aprila 2017. godine),

v) Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-4 od 28. aprila 2017. godine),

g) Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-8 od 28. aprila 2017. godine) i

d) Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-10 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o pogodnostima investitorima za direktne investicije na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-27 od aprila 2017. godine),
 2. Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-8 od aprila 2017. godine),
 3. Predlog Odluke o komunalnoj policiji, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-29 od 28. aprila 2017. godine),
 4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-3 od 10. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje gradova Požarevca i Kostolca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-4 od 10. aprila 2017. godine),
 6. Predlozi odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja mesnog groblja i to:

a) u K.O. Selo Kostolac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-20 od 27. aprila 2017. godine) i

b) u K.O. Kličevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-41 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju i preuzimanju osnivačkih prava nad Apotekarskom ustanovom „Požarevac“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-22 od 27. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-77/2017-1 od 10. maja 2017. godine),
 3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,
 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-13 od 27. aprila 2017. godine),
 5. Predlog Odluke o izmeni i dopunama Odluke o pijacama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-14 od 27. aprila 2017. godine),
 6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sahranjivanju i grobljima na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-15 od 27. aprila 2017. godine),
 7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na području Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-16 od 27. aprila 2017. godine),
 8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-17 od 27. aprila 2017. godine),
 9. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-18 od 27.4.2017. godine),
 10. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu snabdevanja toplotnom energijom, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/2017-19 od 27. aprila 2017. godine),
 11. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-30 od 28. aprila 2017. godine),
 12. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/2017-1 od 10. aprila 2017. godine),
 13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Požarevca, koji je podneo 51 odbornik/odbornica Skupštine Grada Požarevca,
 14. Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradske uprave Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-66/17-24 od 27. aprila 2017. godine),
 15. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2016. godinu i to:

a) Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-28 od 28. aprila 2017. godine),

b) Istorijskog arhiva Požarevac , koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-23 od 28. aprila 2017. godine),

v) Centra za kulturu Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-24 od 28. aprila 2017. godine),

g) Ustanove Gradskog ženskog hora „Barili“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-26 od 28. aprila 2017. godine),

d) Kulturno-sportskog centra Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-21 od 28. aprila 2017. godine),

đ) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-27 od 28. aprila 2017. godine),

e) Dom zdravlja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/2017-22 od 28. aprila 2017. godine),

ž) Zdravstvene ustanove „Apoteka“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17/17-18 od 28. aprila 2017. godine),

z) Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-19 od 28. aprila 2017. godine),

i) Turističke organizacije Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-20 od 28. aprila 2017. godine) i

j) Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović Barili Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-68/17-25 od 28. aprila 2017. godine),

 1. Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Požarevca za 2016. godinu, br. JP. br. 1/17 od 05.01.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-5 od 10. aprila 2017. godine),
 2. Predlog Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JRDP „Radio Požarevac“ – u likvidaciji Požarevac, br. 35/2017 od 20.2.2017. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-36/2017-2 od 8.3.2017. godine),
 3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-60/17-6 od 10. aprila 2017. godine) i
 4. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

KOMENTARIŠI