Počinje prodaja povodom 8. marta u Gradskom parku

Počinje prodaja povodom 8. marta u Gradskom parku

Foto: B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 4. marta 2024. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije za prodaju proizvoda koji su prigodni za 8. mart na površini javne namene u Gradu Požarevcu.

Doneta je odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor u Gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi za prodaju cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih za 8. mart, počev od 6. marta 2024. godine zaključno sa 8. martom 2024. godine.

Grad Požarevac obezbeđuje tipske montažne tezge, površine 1m2 sa manipulativnim prostorom od 2m2.

Obezbeđenja priključka na električnu energiju nije neophodno, jer se vrši dnevna prodaja na navedenoj lokaciji u Požarevcu.

Pravo na korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati takse od strane korisnika površine javne namene, a po podnošenju zahteva.

Obeležavanje, izdavanje rešenja i naplatu naknade za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

Naknada za zakup privremenog objekta od 1 m2 sa 2m2 manipulativnog prostora iznosi 1.500,00 dinara.

Korisnik objekta naknadu iz stava 1. ovog člana uplaćuje na račun javnih prihoda Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica.

Podnosilac zahteva dužan je da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Korisnik površine javne namene dužan je da istu koristi u okviru utvrđenog prostora aktom organa iz člana 3. ove odluke, uz obezbeđenje posude za odpatke i da površinu javne namene koristi u urednom stanju.

Po isteku roka korišćenja, korisnik je dužan da tipsku montažnu tezgu vrati u prvobitno stanje.

Turistička organizacija Grada Požarevca je u obavezi da tipske montažne tezge postavi na lokaciji iz ove Odluke, a po završetku perioda na koji je dodeljena lokacija, montažne objekte ukloni sa ove lokacije.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“ Požarevac, dužno je da po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje dana 09. marta 2024. godine.

Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI