Tezge u Gradskom parku povodom 8. marta od četvrtka

Tezge u Gradskom parku povodom 8. marta od četvrtka

Foto: B.P.

Grad Požarevac doneo je Odluku kojom se utvrđuje prostor u Gradskom parku u Požarevcu i to druga staza u odnosu na front zgrade Načelstva, kao lokacija javne namene za postavljanje tipskih montažnih tezgi za prodaju cveća i drugih proizvoda isključivo prigodnih za 8. mart, počev od 5. marta 2020.godine zaključno sa 9. martom 2020. godine.

Grad Požarevac obezbeđuje tipske montažne tezge, površine 1m2 sa manipulativnim prostorom od 2m2.  Obezbeđenja priključka na električnu energiju nije neophodno, jer se vrši dnevna prodaja na navedenoj lokaciji u Požarevcu.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u okviru registrovanih udruženja građana.

Naknada za zakup privremenog objekta od 1 m2 sa 2m2 manipulativnog prostora iznosi 1.500,00 dinara. Korisnik objekta naknadu uplaćuje na račun javnih prihoda Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica. Podnosilac zahteva dužan je da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI