U biblioteci Medicine rada u Požarevcu održan Okrugli sto „Savetodavno-terapijske aktivnosti za...

U biblioteci Medicine rada u Požarevcu održan Okrugli sto „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i članove njihovih porodica“

U okviru terapijskih protokola vršeno je merenje koje se odnosilo na Reakciono vreme (Rt ) i Vreme odgovora (RdT)

Dana 28.12.2017. u biblioteci Medicine rada u Požarevcu održan je Okrugli sto – pod nazivom „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i članove njihovih porodica“.

Projekat „Savetodavno-terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i članove njihovih porodica“ sprovodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektora za zaštitu OSI, a u partnerstvu sa Domom zdravlja Požarevac, od maja meseca 2017. godine.

Cilj projekta je da se pravovremenim i kontinuiranim savetodavno – terapijskim aktivnostima kod dece sa smetnjama u razvoju i dece u razvojnom riziku kao i njihovih roditelja u najranijem uzrastu života na individualnom nivou doprinosi postizanju optimuma funkcionisanja u okviru datih mogućnosti i sprečavanja/ublažavanja sekundarnih smetnji u razvoju.

Projektom je obuhvaćeno ukupno 30-oro dece sa smetnjama u razvoju kao i članovi njihovih porodica. U strukturi korisnika bilo je 11 devojčica i 19 dečaka, i to u uzrastu od 2 god – 1, od 3 god 14, od 4 god.- 3, od 5 god- 2, od 6 god.- 2, od 7 god- 3, od 8 god 1, i od 9 god 4. Analizom sprovedenih terapijskih protokola utvrđeno je da najbolje rezultate u tretmanu postižu pacijenti koji su na najnižem kalendarskom uzrastu kojih je i bilo najviše, odnosno na uzrastu od dve, tri i četiri godine života.

Foto: Urban City

Važnu ulogu u napredovanju dece ima i spremnost porodice da prihvati savete defektologa, tako da kod pacijenata kod kojih je saglasnost sa terapijskim protokolima i poštovanje saveta za rada datih od strane defektologa na višem nivou i postignuća pacijenata su znatno viša.

U okviru terapijskih protokola vršeno je merenje koje se odnosilo na Reakciono vreme (Rt ) i Vreme odgovora (RdT). Deca sa smetnjama u razvoju, na specifičan način sagledavaju svet oko sebe te su Rt i RdT kod njih vremenski duži u odnosu na zdravo razvojnu populaciju vršnjaka.

Terapijskim protokolima interveniše se u kognitivnoj sferi što podrazumeva razvoj: budnosti pažnje (odgovor na akustičke stimuluse, reakciono ponašanje i sposobnost za odgovor); razvoj vigilnosti pažnje; razvoj vizuoperceptivnih sposobnosti (diskriminacije i imenovanja); razvoj sposobnosti klasifikacije; razvoj sposobnosti serijacije i vizomotorne koordinacije. Intervencijom u ovim kognitivnim oblastima pomaže se deci u ranom uzrastu da steknu alate koji će im poslužiti da realnije sagledavaju svet oko sebe i budu realniji u iterpersonalnim odnosima.

Na taj način ona će se lakše uklopiti u vrtićku grupu i lakše komunicirati sa drugom decom, roditeljima i odraslima. Kod tretirane dece nakon završetka tretmana ustanovljeno je poboljšanje u smislu skraćenja Rt i RdT. Sprovedene aktivnosti za decu kod koje se sumnja ili koja imaju dokazanu smetnju u razvoju u ranom uzrastu i sprovedene savetodavne aktivnostima sa njihovim roditeljima doprinele su podizanju funcionalnih sposobnosti za uključivanje u vršnjačku grupu.

U toku merenja postignuća meren je i stepen zadovoljstva i procene roditelja pruženim terapijski uslugama. Nakon primenjenog tretmana 95 % roditelja dovodi u vezu primenu terapijskih protokola i poboljšanje stanja kod svog deteta, isti procenat roditelja smatra vrlo korisnim i primenljivim savete za rad koje je dobio od defektologa.

Ono što brine roditelje je završetak projekta, jer usluge koje su do sada koristili potpuno besplatno neće im više biti dostupne. Realna potreba za angažovanjem 1-2 defektologa postoji, a da li će se ona i na koji način obezbediti u toku naredne godine još uvek nije izvesno.

U ime udruženja Veritas i pacijenata zahvaljujem se na podršci partneru na projektu Domu zdravlja Požarevac, direktoru dr Draganu Rakiću, a posebno timu Razvojnog savetovališta na čelu sa dr Milanom Stojanović, kaže Jasmina Turudić.

Učesnici okruglog stola su korisnici projekta, predstavnici partnerskih organizacija, pedijatrijske službe, predstavnici školske ustanove, Ostaje otvorena mogućnost definisanja potrebe za novim aktivnostima ili nastavkom istih u narednom periodu.

 

KOMENTARIŠI