PODELI

1. U BIRAČKI SPISAK UPISUJU SE LICA KOJA IMAJU BIRAČKO PRAVO, A NAKON DONOŠENjA ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA I MALOLETNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN IZBORA.

2. IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA POŽAREVCA RADI PROVERE DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.
UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO, U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA broj 2, U KANCELARIJI broj 23, od 7,30 do 15,30 časova ILI ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, KAO I SLANjEM SMS PORUKE SA OVIM PODATKOM NA BROJ TELEFONA KOJI SE OBJAVLjUJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA I NA NAVEDENOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.
OD UTVRĐIVANjA LISTE KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE, PRAVO NA UVID U BIRAČKI SPISAK IMA PREDLAGAČ KANDIDATA ILI LICE KOJE ON OVLASTI U SKLADU SA ZAKONOM.

3. DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do17. marta 2017. godine u 24 časa, GRAĐANI I PREDLAGAČI KANDIDATA KOJI SE NALAZE NA UTVRĐENOJ LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKEILI LICE KOJE ONIOVLASTE MOGU ZAHTEVATI DONOŠENjE REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU) OD STRANE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23.

4. OD ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO od 18. marta 2017. godine, SVE do 72 časa PRE DANA IZBORA, ODNOSNO do29. marta 2017. godine u24,00 časa, MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU).

5. GRAĐANI MOGU, NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do11. marta 2017. godine u 24,00 časa, PODNETI ZAHTEV GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23, DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKEGLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI, KAO I DA BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOŽE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTA REPUBLIKE SRBIJE PODNETI GRADSKOJ UPRAVI PO MESTU NjEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLjI ZAHTEV ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O PODACIMA KOJI SU O NjEMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.

6. SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 012-539-708.

KOMENTARIŠI